Ineke Schiltkamp Remedial Teaching

deskundige begeleiding bij leerproblemen in het basisonderwijs

Werkwijze

Ineke Schiltkamp Remedial Teaching helpt kinderen bij het leren lezen, spellen, rekenen, begrijpend lezen, schrijven, woordenschat en studievaardigheden. Aan de begeleiding liggen twee belangrijke basisprincipes ten grondslag:

1. Handelingsgericht werken

Met handelingsgericht werken wordt bedoeld dat bij de begeleiding wordt uitgegaan van de sterke punten van de leerling. Door na te gaan welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn bij: deze leerling, deze ouders, deze omstandigheden, deze leerkracht; kan worden ingespeeld op de specifieke onderwijsbehoefte van het kind.

2. Oplossingsgerichte benadering

De oplossingsgerichte benadering is er op gericht om het kind zelf te motiveren het doel te bereiken. Samen met het kind wordt vastgesteld aan welk doel zal worden gewerkt. Daarbij maken we gebruik van hulpbronnen: vaardigheden en kwaliteiten die het kind zelf noemt. Daarna bespreken we samen wat het kind nodig heeft om dat doel te bereiken.

Doordat we kleine stappen nemen, is er al snel sprake van succeservaringen.

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en zonder kosten. Daarin vertellen de ouders/verzorgers en het kind wat de problemen zijn en kijk ik of ik hiervoor de juiste begeleiding kan geven. Indien dat zo is, en het klikt wederzijds, gaan we over tot het intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de problemen en mogelijkheden van het kind.
Ook bespreken we hoe de school en eventuele andere hulpverleners bij het traject betrokken worden. De ouders/verzorgers leveren de gegevens en materialen van de school, en eventueel andere instanties, die van belang zijn bij het samenstellen van het onderzoek en het vaststellen van het handelingsplan.
Indien nodig wordt er in overleg contact gezocht met de school.

Onderzoek

Naar aanleiding van het intakegesprek en de verzamelde gegevens, wordt beoordeeld of het nodig is om een didactisch onderzoek te doen. Indien nodig doe ik door het afnemen van toetsen specifiek onderzoek naar het leerniveau van het kind, welke leerproblemen er zijn en hoe deze zich manifesteren. Ook kijk ik welke sterke kanten van het kind kunnen worden benut bij het omgaan met het leerprobleem.
Leerproblemen en –stoornissen gaan vaak samen met onzekerheid, faalangst en problemen in werkhouding. Ook hier zal natuurlijk extra aandacht aan worden geschonken.

Handelingsplan

Met behulp van al deze informatie stel ik een handelingsplan op dat met de ouders/verzorgers wordt besproken.
In het handelingsplan beschrijf ik de beginsituatie van uw kind en waar binnen een bepaalde tijd naar toe wordt gewerkt. Een handelingsplan wordt meestal voor een periode van 12 weken opgesteld. Omdat het tempo van de leerling de begeleiding bepaalt, kan de periode altijd verlengd of verkort worden. Soms wordt er een open samenwerkingsperiode afgesproken.

Begeleiding

Na het opstellen en goedkeuren van het handelingsplan kunnen de sessies worden gestart. De planning wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld.
De begeleiding vindt minimaal één keer per week plaats in de praktijk bij mij aan huis. In overleg kan de begeleiding ook op school plaatsvinden.

Evaluatie

Na afloop van de begeleiding worden de resultaten geëvalueerd. Meestal met behulp van testen. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt bepaald of het handelingsplan op de zelfde wijze wordt voortgezet, aangepast of gestopt.

Tussentijds worden u en desgewenst de school steeds geïnformeerd over de voortgang.

Neem contact op voor meer informatie.

sofie.png